Funcionalitats Perfil Contractant 

El nou Perfil de Contractant de Semic Internet permet a les entitats del Sector Públic donar compliment a les obligacions derivades de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El Perfil de Contractant és una plataforma de informació, tramitació i comunicació telemàtica en l’àmbit de la contractació pública, per tal que empreses i gestors públics puguin accedir a la informació de la contractació pública (anuncis, plecs, adjudicacions...) i a totes les tramitacions vinculades (licitacions, classificació RELI...) a través d’un únic portal: Perfil de Contractant.

Una solució que aporta grans avantatges:

Contractacions: gestió d’anuncis previs, actes preparatoris, contractacions no adjudicades, relació provisional i final de contractacions adjudicades.

Certifica fefaentment la data inicial de publicació; segell temporal de l'Agència Catalana de Certificació CatCert.

Signatura digital de documents individuals, lots de documents i signatura múltiple en un document.

Certificació de disponibilitat: auditoria continuada de la correcta disponibilitat de la documentació a Internet.

Registre de publicacions de cada seu electrònica.

Garantia de la inalterabilitat de la documentació.

Potent cercador per categories: estat, òrgan contractant, tipologia i descripció.

Normativa: registre electrònic d’empreses licitadores, preguntes freqüents, etc.

Totalment personalitzable per a cada ens. Adaptada a la Llei 30/2007, del 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.


Gestió multiseu

Disposa d'un accés restringit per a cada una de les seus electròniques, des d'on es pot gestionar i publicar tota la informació requerida en la nova llei:

Data de publicació i despublicació, Estat (pendent d'adjudicació, pendent de resolució de recurs, adjudicació provisional, etc.), Anunci prèvi, Òrgan contractant, Entitat impulsora, Tipologia (contracte d'obres, de serveis concessió obra pública, etc.), Tramitació (ordinaria, urgent, etc.) Procediment (obert, restringit, etc.), Termini per presentar ofertes, Lloc de presentació, Termini d'interposició del recurs especial contra el plec de clàusules), etc.

Inclou també informació específica de caràcter tècnic, econòmic i financer:

- Formes (un sol criteri, diversos criteris, etc), Contractes subjectes a regularitzacions harmonitzades, Contractació / licitació (amb lots i sense lots, Creació i gestió dels lots, Garantia provisional,Pressupost de licitiació/valor estimat del contracte, Classificació, Termini d'execució o duració de contracte, Criteris de valoració, Plec de clàussules administratives generals i particulars, Altres documents.

Publicació de contractacions

Comprovació automàtica de la correcta signatura de les contractacions abans de la seva publicació. Al publicar una contractació, es crea una entrada al registre de publicació de contractacions per deixar-n'hi constància. La publicació d'una contractació implica la publicació de les dades, de la signatura i del segell temporal.

Garantia de data de publicació - Segell de temps-

Els documents i contractacions publicats obtenen automàticament un segell de temps que certifica i garantitza de forma segura el moment de la seva publicació. Permet pujar la documentació i escollir posteriorment el moment inicial i final de la publicació.

Garantia de disponibilitat

Durant la publicació d'una contractació, es comprova periòdicament la correcta publicació i disponibilitat dels documents a Internet. Aquesta certificació de disponibilitat es realitza de forma periòdica i el seu estat queda enregistrat en el registre de publicació de contractacions.

Garantia d'inalterabilitat de la documentació

e-Contract garanteix la inalterabilitat de les contractacions un cop publicades i la no modificació dels documents adjunts. Si existeix la necessitat de modificar una contractació que estigui publicada, aquesta s'haurà de despublicar primer i realitzar la modificació a continuació. Aquest fet queda reflectit en el registre de publicació de contractacions.

Informe del registre de publicació de contractacions

A partir del moment en que s'ha publicat una contractació, es pot generar un informe des del registre de publicació de contractacions, on es detallen les dades pròpies de la contractació i les dades de registre referents a la seva publicació a Internet.

Signatura digital de documents i contractacions

Permet incloure documents sense signar, amb signatura incrustada (documents PDF) o amb signatura independent. Disposa també d'una eina de signatura electrònica per poder signar digitalment els documents abans de ser gestionats:

- signatura de documents PDF (signatura incrustada)

- signatura de documents individuals

- signatura de lots de documents (signatura de diferents documents a la vegada)

Permet signatura multimple dels documents, és a dir, que varies persones puguin signar el mateix document.

Signatura de contractacions

Inclou tota les funcionalitats necessaries per signar les contractacions que s'han de publicar.

Verificació de signatures de documents

A la part pública d'e-Contract, es proporciona una funcionalitat que permet als visitants del perfil del contractant verificar les signatures dels documents adjunts signats mitjançant l'eina de signatura de documents proporcionada amb e-Contract.

Verificació de signatures de contractacions

A la part pública d'e-Contract es proporciona una funcionalitat que permet als visitants del perfil de contractant verificar les signatures de les contractacions i els seus segells temporals.

Destacat

- Signatura de documents amb la T-CAT

- Signatura per lots de documents (signar diferents documents a la vegada)

- Signatura múltiple (un document pot ser signat per diferents persones)

- Signatura i certificació digital mitjançant les eines i plataformes de CATCERT

- Registre i control de publicacions de contractacions

- Verificació publica de signatures i contractacions

- Certificació de disponibilitat de contractacions

- Informe de registre de publicacions de contractacions.